About Us

CYPHER TEK

บริษัท CYPHER TEK ได้ก่อตั้งขึ้นจากการที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากร การนำพลังงานที่เหลือใช้ หรือ ทิ้งสู่สภาวแวดล้อมกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดการใช้พลังงานในหลายๆประเภทของอุตสาหกรรม เช่นการนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตได้แก่ น้ำร้อน ไอน้ำ หรือแม้กระทั่งควันร้อนที่ออกมาจากขั้นตอนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นการนำไปผลิตเป็นน้ำเย็นเพื่อจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศในโรงงานหรือใช้ในระบบหล่อเย็นเครื่องจักรด้วยเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่อง ORC (Organic Rankin Cycle) ไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสแก่โลกใบนี้ที่จะมีสภาวะแวดล้อมที่ดีและสวยงามต่อไปในอนาคต บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำที่ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการประหยัดพลังงาน

เครื่องทำน้ำเย็นแบบประหยัดพลังงานAbsorption Chiller ร่วมมือกับบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้

เครี่องผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC โดยเทคโนโลยีระบบ ORC นี้ได้มีการติดตั้งในหลายประเทศ เช่น เบลเยี่ยม นอร์เวย์ อิตาลี่ และ ญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่นสิงคโปร์ในด้านการตลาดและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมราคาโครงการต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป

ด้วยปัจจัยดังกล่าวบริษัทสามารถให้ความมั่นใจว่าบริษัท สามารถออกแบบและบริหารจัดการโครงการประหยัด พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน

Why choose Us

ทำไมต้องเลือกเรา

Design

ออกแบบ

Install

ติดตั้ง

PM (Maintainant)

ซ่อมบำรุง

Repair

ซ่อมแซม

Vision

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการครบวงจรในโครงการด้านพลังงานทดแทนสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในด้านประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมในภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคนี้เป็นสังคมที่รักและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Mission

ภารกิจ

ให้บริการครบวงจรในโครงการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม การควบคุมการติดตั้งตลอดจนการบำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและทำงานเป็นทีมเพื่อให้ทุกโครงการสำฤทธิ์ผลด้านความคุ้มค่าในการลงทุน มีผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงและคืนทุนในเวลาอันสั้น