Home /  News Update /  Update /  การเลือกระบบและอุปกรณ์สำหรับระบบประหยัดพลังงาน
การเลือกระบบและอุปกรณ์สำหรับระบบประหยัดพลังงาน

การเลือกระบบและอุปกรณ์สำหรับระบบประหยัดพลังงาน

ระบบปรับอากาศคิดเป็น 60-80% ของการบริโภคไฟฟ้าในอาคาร สำนักงาน และประมาณ 50% ของระบบการผลิต การเลือกระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนคงที่ของทางบริษัท ระบบประหยัดพลังงานมีมากมายหลากหลายขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การเปลี่ยนจากระบบแอร์ Split Type เป็นระบบ Chiller หรือ ระบบ VRV VRF  หรือ การเปลียนจากใช้ระบบ Heater ในการต้มน้ำร้อนเป็นระบบ Heat Pump ที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ลงถึง 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับระบบ Heater และได้ลมเย็นจากการทำน้ำร้อนมาใช้งานในพื้นที่ต่างๆ แม้กระทั่งการใช้ Heat Pipe แทนระบบ Heater หรือ Dehumidifier เพื่อควบคุมความชื้นภายในห้อง ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ต้องควบคู่กับการเลือกระบบที่เหมาะสมและการติดตั้งที่มีคุณภาพ ซึ่งทางบริษัทสามารถดูแลเรื่องการเลือกระบบ การติดตั้ง การบริการหลังการขาย เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลอย่างจริงจัง และมีผลอย่างยั่งยืน

กลับสู่หน้าข่าว
Related Article
01 ม.ค.
Outdoor Air Unit with Heat Pipe
อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
การเลือกระบบและอุปกรณ์สำหรับระบบประหยัดพลังงาน

ให้บริการครบวงจรในโครงการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.