Home /  News Update /  Update /  Dust Collector
Dust Collector
Dust Collector : เครื่องดักฝุ่นสำหรับโรงงานทำขนมจากแป้งข้าวเจ้า
ปัญหา : มีฝุ่นของผงข้างฟุ้งในบริเวณการยิงสี คัดเกรดข้าวก่อนนำสู่กระบวนการผลิต
วิธีการแก้ไข : ติดตั้งเครื่องเข้ากับไลน์การยิงสีข้าว และให้ลมที่ออกจากเครื่องยิงสีผ่านที่เครื่อง Dust Collector ก่อนที่จะปล่อยสู่บรรยากาศ
กลับสู่หน้าข่าว
Related Article
01 ม.ค.
Watercooled brine chiller 200 USrt
อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
01 ม.ค.
ระบบปรับอากาศร้านค้าภายในศูนย์การค้า
อ่านเพิ่มเติม